Obchodní podmínky

Reklamace

I. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon") a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace").

Prodávající

je firma HRADSKÝ - SUNK s.r.o., se sídlem Komenského 239, 687 71 Bojkovice, IČ: 07673281, je to osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem

našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba je 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem.

Záruční list

Záruční list poskytuje záruku na zakoupené zboží písemnou formou. V obchodních případech učiněných skrze internetový obchod jej nahrazuje faktura nebo dodací list, které jsou součástí dodávky objednaného zboží.

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. Vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

II. Odpovědnost za zboží a jeho možné vady

Prodávající se zavazuje zajistit Kupujícímu zboží dle jeho závazné Objednávky, tj. v odpovídající kvalitě, typu, množství a čase. Prodávající je majitelem zboží do momentu jeho předání dopravní společnosti. Po tomto úkonu je za zboží odpovědný zástupce dopravní společnosti, který je povinen zajistit doručení neporušeného a nepoškozeného zboží kupujícímu ve sjednaném termínu. Okamžikem kdy Kupující převezme zboží od dopravní společnosti a zároveň podepíše dokumenty související s předáním zboží, je za zboží bez výhrad odpovědný Kupující. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím běžným, tj. obvyklým, užíváním, dále na vady způsobeném nesprávným použitím výrobku. Dále záruku nelze uplatnit v následujících případech, kdy: zboží bylo poškozeno během přepravy. Pokud ano, je kupující povinen nechat si potvrdit v dodacím listu oznámení o poškození od dopravní společnosti a s tímto reklamaci dále řešit;došlo k neodborné manipulaci, zacházení, či k neodborné montáži;zboží bylo používáno k jiným účelům než stanovují doporučení pro použitípokud bylo zboží vystaveno nadměrné zátěžipokud bylo poškozeno nepředvídatelnými přírodními živly

III. Vyřízení reklamace

V případě, že kupující zjistí při přebírání zboží od dopravní společnosti, že je toto poškozeno, anebo že neodpovídá vystavené objednávce, má kupující právo zboží nepřevzít a zároveň důvody odmítnutí dodávky uvést na fakturu. Zboží je tak vráceno prostřednictvím dopravní společnosti prodávajícímu a učiněná objednávka se považuje za stornovanou. Na reklamační nároky učiněné po momentu převzetí zboží kupujícím nebude brán zřetel.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Dodání

1/ Osobní odběr

Zboží je možné osobně vyzvednout na adrese naší provozovny pondělí – pátek od 8.00 – 16.30 h. Komenského 239, 687 71 Bojkovice (pod vlakovou zastávkou Bojkovice - město).

2/ Balíkem na dobírku

Objednávky expedujeme prostřednictvím přepravní společnosti GEIS - rozvážka v pracovní dny úterý a čtvrtek, urgentní objednávky lze zaslat i v jiné pracovní dny než jsou uvedené pravidelné svozy. V případě nepřítomnosti firma Geis kontaktuje adresáta balíku a domluví se na opětovném doručení balíku. Ve výjmečných případech zasíláme zboží i Českou poštou. Pokud je zboží skladem, zboží expedujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Pokud zboží není skladem, kontaktujeme Vás mailem nebo telefonicky.

Balné neúčtujeme.

Ceny dopravného:

Balík GEIS – platba dobírkou - do 45 kg Kč 135,-.

Obyčejný balík GEIS– platba předem na bankovní účet – Kč 95,-.
Doporučený dopis Česká pošta platba předem na bankovní účet – Kč 80,- (formát dopisu A4 - max šířka dopisu 5 cm).

Dobírka Slovensko - do 10 kg - 175,-- Kč - Slovenská pošta (doručení na Slovensko 7-10 dnů).

Dobírka Slovensko - do 15 kg - 280,-- Kč - Slovenská pošta (doručení na Slovensko 7-10 dnů - podle množství objednávek z pošty Drietoma).

Nadměrné zásilky - individuální cena dle váhy a objemu zboží (nad 45 kg) - orientační cena 250,-- až 350,-- Kč.

Doprava zboží paletou GEIS 1880,-- Kč

Uvedené ceny dopravného jsou vč. DPH.

V případě, že se rozhodnete o storno Vaší objednávky, ihned nás kontaktujte, aby nedošlo k odeslání zboží - vícenáklady za dopravu - vrácení nepřebrané zásilky.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.hradsky-sunk.cz

I. Dodavatel

Níže uvedené Obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných firmou  HRADSKÝ - SUNK s.r.o., Komenského 239, 687 71 Bojkovice.

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma HRADSKÝ - SUNK s.r.o., se sídlem Komenského 239, 687 71 Bojkovice, IČ: 07673281 a Kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Pokud je smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je obchodní společnost HRADSKÝ - SUNK s.r.o., se sídlem Komenského 239, 687 71 Bojkovice, IČ: 07673281, je to osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání. Tento Kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Zboží

Zboží je v internetovém obchodu rozlišeno dle názvu, resp. materiálového provedení, dále lze specifikovat barevné rozlišení, počet kusů. Faktura - dodací list Součástí dodávky zboží je i faktura (daňový doklad). Tato vydaná faktura slouží zároveň jako záruční list.

Termín doručení a splatnosti

Termínem doručení se rozumí okamžik převzetí zboží kupujícím.Termínem splatnosti se rozumí uhrazení finanční částky kupujícím. Přesná částka je stanovena na základě objednávky a je vyčíslena na faktuře.

Reklamace

Reklamací se rozumí uplatnění práv kupujícího, které jsou v rozporu s kupní smlouvou. Případnou reklamací řeší níže uvedené Reklamační podmínky internetového obchodu www.hradsky-sunk.cz.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

III. Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li Kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

IV. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V. Objednávka

Objednávku vystavuje kupující prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu, přičemž odesláním objednávky kupující souhlasí s Obchodními i Reklamačními podmínkami internetového obchodu www.hradsky-sunk.cz.

Podaná objednávka musí obsahovat tyto podstatné náležitosti:

  1. jméno a příjmení u FO (fyzické osoby), název obchodní firmy, IČ, DIČ u PO (právnické osoby)
  2. bydliště u FO, místo podníkání u PO
  3. dodací a fakturační adresu (pokud je odlišná od dodací adresy)
  4. druh zboží, množství a další specifikace požadované v průběhu volby nákupu v internetovém obchodu

VI. Potvrzení objednávky a dodací podmínky

Obdrženou objednávku potvrdí prodávající kupujícímu obvyklým způsobem, tj. prostřednictvím emailové zprávy. Přičemž po tomto úkonu se potvrzená objednávka stává pro obě strany závaznou. Výjimkou je pouze změna obsahu objednávky v době jejího potvrzení, tj. změna přesné specifikace zboží, rozměrů a počtu, jeho cena, dodací a platební podmínky. Pokud Kupující bude některý z uvedených atributů měnit, je nutné, aby zadal v systému internetového obchodu novou objednávku, která bude prodávajícícm opět potvrzena. V tomto případě se předešlá objednávka považuje za stornovanou.

Objednávky jsou zpracovány nejpozději následující pracovní den po obdržení objednávky. Po potvrzení objednávky je termín doručení zboží stanoven nejpozději do 10-ti pracovních dní. Dodávkou a splněním objednávky je pro prodávajícího moment předání zboží kupujícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo na odmínutí objednávky, pokud by se tímto závazal na k plnění nemožnému, pro kupujícího nevýhodnému, nebo k rozpornému v porovnání s obvyklými prodejními pravidly.

VII. Platební podmínky

Cenu za zboží hradí kupující v momentu převzetí, tj. na dobírku anebo na platbu předem, kdy údaje pro platbu předem jsou uvedeny v potvrzení objednávky. Cena za zboží je uvedena na faktuře. Ceník dopravy najdete zde

Ceník je stanoven individuálně dle druhu zboží a jeho další specifikace. Cena uvedená v době zadávání objednávky je platná po celou dobu zpracovávání objednávky až do jejího vyřízení, tj. do okamžiku doručení zboží Kupujícímu. V případě, že dojde ke změně ceny u již objednaného zboží, bude o tomto kupující včas informován prostřednictvím mailové zprávy, anebo telefonicky. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceník v návaznosti na změnu cen materiálu.

VIII. Kontrola zboží při převzetí

Při přebírání objednaného zboží je kupující povinen zásilku překontrolovat (otevřít balík a fyzicky překontrolovat před dopravcem). V případě, že nezjistí žádné mechanické poškození obalu, stává se podpisem dodací listiny dopravce majitelem převzatého zboží a nese tak za něj plnou zodpovědnost. Pokud ale kupující objeví při přebírání zjevné vady výrobku, či poškození jeho obalu, je povinen skutečnosti sepsat a nechat si toto potvrdit dopravcem. Jestliže tak neučiní, není možné vznést pozdější nárok na reklamaci.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy - pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

IX. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2019.